Tin tức nội bộ

Ngày Pháp luật Việt Nam - Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho CBCNV NPSC

08/11/2023 254 Lượt xem
Ngày Pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) được tổ chức hằng năm vào ngày 09/11, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội toàn dân, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật.

Trong nhiều năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước đến cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động luôn được Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) đặc biệt quan tâm. NPSC kêu gọi CBCNV trong toàn Công ty thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền nhân ngày Pháp luật Việt Nam như: “CBCNV NPSC sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “NPSC tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “CBCNV NPSC gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của CBCNV Công ty”.

Tăng cường khẩu hiệu tuyên truyên truyền tới CBCNV

Song song với đó, để nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật và tuân thủ pháp luật NPSC đã triển khai công tác Pháp Chế với chuyên môn Tư vấn thiết kế; Pháp chế với công tác chuyển đổi số; áp dụng, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lí nội bộ của EVN và EVNNPC. Để thực hiện chuyển đổi số trong ngành và lĩnh vực hoạt động, NPSC tiếp tục phấn đấu nâng cao hệ thống xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ làm công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Vận hành hệ thống văn bản pháp luật đảm bảo kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử; nâng cao khả năng tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ, sử dụng hiệu quả mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động xây dựng pháp luật.

CBCNV NPSC chủ động tự đào tạo, cập nhật thông tin mới

Đối với cán bộ công nhân viên phụ trách công tác thanh tra pháp chế luôn tự giác học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, quy định EVN, EVNNPC và NPSC trong thực thi công việc. Chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của EVN, EVNNPC và của đơn vị đến toàn bộ CBCNV bằng nhiều hình thức phong phú và áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác này.

Qua triển khai thực hiện Ngày pháp luật đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của CBCNV, người lao động trong toàn Công ty; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của CBCNV và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Pháp luật và các Quy chế quy định nội bộ của ngành Điện.


Hằng Nga & Bích Hồng - NPSC
Gọi điện thoại