Năng Lực tài chính

NPSC có nguồn tài chính vững mạnh để phục vụ cho các dịch vụ điện của khách hàng.

NĂM2019
TỔNG TÀI SẢN1.108.427.609.136
TỔNG DOANH THU292.838.143.121
LỢI NHUẬN SAU THUẾ(103.702.266.569)
Gọi điện thoại