Tin Tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2022
Ngày đăng: 10/11/2022 - Ngày hết hạn: 18/11/2022
Căn cứ Quy định về công tác lao động và tiền lương trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 20/7/2022.

Căn cứ công văn số 5138/EVNNPC-TCNS ngày 17/10/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng năm 2022 và hướng dẫn thực hiện.

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2021
Ngày đăng: 04/06/2021 - Ngày hết hạn: 15/06/2021
Căn cứ Quy định về công tác lao động và tiền lương trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-EVNNPC ngày 27/4/2020;
Căn cứ công văn số 1982/EVNNPC-TC&NS ngày 20/4/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tuyển dụng lao động năm 2021;
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2021
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2020
Ngày đăng: 01/09/2020 - Ngày hết hạn: 12/09/2020
         Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:
Công đoàn xí nghiệp xây lắp sửa chữa và thí nghiệm điện với các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình việt nam (28/6) và tháng hành động vì trẻ em (01/6-30/6/2019)
Ngày đăng: 20/06/2019 - Ngày hết hạn: 20/06/2019
Thực hiện công văn số 38/CV-CĐNPSC ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về vệc “ Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019”.
Gọi điện thoại