Chứng chỉ năng lực

* Các chứng chỉ năng lực:

- Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định do Bộ Công Thương cấp.

- Giấy phép Hoạt động Điện lực.

- Quyết định công nhận 04 Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ KH&CN cấp.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Cục quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.Gọi điện thoại