Tư vấn thiết kế dự án Lắp MBA T3, T4 TBA 110kV Tằng Loỏng 3.

Tiêu biểu

Lắp MBA T3, T4 TBA 110kV Tằng Loỏng 3Địa điểm:
TBA 110kV Tằng Loỏng 3 - tỉnh Lào Cai.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc


Gọi điện thoại