Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV KCN Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh

Đã triển khai

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV KCN Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm: TBA 110 kV KCN Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh
Gọi điện thoại