Dự án Đường dây và TBA 110kV Nam Thành Phố, tỉnh Bắc Giang

Đang triển khai

Dự án Đường dây và TBA 110kV Nam Thành Phố, tỉnh Bắc Giang


Gói thầu: NPC-110/NTP-G04 Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB và đo thông số đường dây.
Chủ tầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Gọi điện thoại