Bảo dưỡng, Thí nghiệm TBA 110 kV Nhà máy Tôn Hoa Sen, Nghệ An

Đang triển khai

Bảo dưỡng, Thí nghiệm TBA 110 kV Nhà máy Tôn Hoa Sen, Nghệ An

Bảo dưỡng, Thí nghiệm TBA 110 kV Nhà máy Tôn Hoa Sen, Nghệ An


Gọi điện thoại