Sửa chữa TBA 110 kV Đồi Cốc - tỉnh Bắc Giang

Đã triển khai

Sửa chữa TBA 110 kV Đồi Cốc - tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: TBA 110 kV Đồi Cốc - tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực


Gọi điện thoại