Dự án lắp đặt pin tại KĐT mới Yên Xá, Hà Nội, công suất 3.3kWp

Đã triển khai

Dự án lắp đặt pin tại KĐT mới Yên Xá, Hà Nội, công suất 3.3kWp


Gọi điện thoại