Dự án lắp đặt pin mặt trời tại Hưng Yên, công suất lắp đặt 2,75kWp

Đã triển khai

Dự án lắp đặt pin mặt trời tại Hưng Yên, công suất lắp đặt 2,75kWp

Gọi điện thoại