Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang hoàn thành đánh giá giám định kỳ năm 2024 PTN - Vilas 1176

13/05/2024 48 Lượt xem
Đội Thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang đã được Văn phòng BoA công nhận quản lý PTN theo yêu cầu ISO/IEC 17025 từ năm 2018 (Phân xưởng Sửa chữa, Thí nghiệm điện – PC Hà Giang trước đây), với mã số Vilas 1176. 

Trong quá trình hoạt động với mô hình trước đây hay Đội thí nghiệm của Xí nghiệp Dịch vụ hiện nay, luôn tuân thủ và duy trì Hệ thống quản lý PTN theo đúng yêu cầu đã được công nhận, do vậy đã hoàn thành nhiều chương trình đánh giá giám sát của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) năm 2019, hoàn thành đánh giá chuyển đổi phiên bản từ ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017 năm 2019; Đánh giá giám sát định kỳ năm 2020, năm 2021. Tới năm 2022 Đội cũng đã hoàn thành chương trình đánh giá lại và được Văn phòng BoA tái công nhận duy trì hệ thống quản lý PTN đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu ISO/IEC 17025:2017 (tại quyết định số 252.2022/QĐ-VPCNCL ngày 29/4/2022). Sau khi được công nhận lại PTN cũng đã hoàn thành chương trình đánh giá giám sát trong năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngày 03/5/2024, với sự chủ trì của văn phòng BoA đại diện là Chuyên gia đánh giá phối hợp cùng Ban Giám đốc Xí nghiệp, đã tiến hành đánh giá việc duy trì hệ thống quản lý của Đội thí nghiệm điện (PTN -Vilas 1176) theo nội dung chương trình đã thống nhất.
    Chuyên gia đánh giá phối hợp cùng Ban Giám đốc Xí nghiệp tiến hành đánh giá việc duy trì hệ thống quản lý của Đội thí nghiệm điện

Nội dung đánh giá của Văn phòng đối với PTN-Vilas 1176 được tiến hành trên các phương diện: 
+ Yêu cầu chung (4): Khách quan (4.1), Bảo mật (4.2); 
+ Yêu cầu về cơ cấu (5); 
+ Yêu cầu về nguồn lực (6): Nhân sự (6.2), Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường (6.3), Thiết bị (6.4), Liên kết chuẩn đo lường (6.5), Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp (6.6); 
+ Yêu cầu về quá trình (7): Xem xét yêu cầu đề nghị và hợp đồng (7.1), Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (7.2), Lấy mẫu (7.3), Xử lý đối tượng thí nghiệm (7.4), Hồ sơ kỹ thuật (7.5), Đánh giá độ không đảm bảo đo (7.6); 
+ Yêu cầu về hệ thống quản lý (8): Tài liệu hệ thống quản lý (8.2), Kiểm soát tài liệu (8.3), Kiểm soát hồ sơ (8.4), Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (8.5), Cải tiến (8.6), Hành động khắc phục (8.7), Đánh giá nội bộ (8.8), Xem xét của lãnh đạo (8.9).
+ Quan sát các phép thử, lấy mẫu đăng ký công nhận.
   
Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng duy trì hệ thống quản lý PTN theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, với sự chỉ đạo sát sao và kiểm tra thường xuyên của Ban Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang, Đội Thí nghiệm thường xuyên duy trì tốt các hoạt động của mình đảm bảo tuân thủ đúng các thủ tục đã ban hành, nên khi đánh giá với chuyên gia Văn phòng BoA, các nội dung nhanh chóng được thông qua với các bằng chứng lưu trữ hồ sơ và thực nghiệm.
   
Kết thúc đánh giá PTN chỉ có 03 tồn tại nhẹ được ghi nhận, với tinh thần cầu thị Đội Thí nghiệm đã nghiêm túc tiếp thu các tồn tại do chuyên gia đã chỉ ra nhằm khắc phục hoàn thiện tốt hơn hệ thống hoạt động cho PTN. Đồng thời đã báo cáo Ban Giám đốc Xí nghiệp kết quả thực hiện và đã quát triệt rút kinh nghiệm với hoạt động thử nghiệm của Đội tới toàn thể CBCNV trong đơn vị. Đội cũng báo cáo kế hạch thực hiện các hành động khắc phục và báo cáo Văn phòng BoA trong thời gian sớm nhất (Dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024). 

Mỗi thành viên của PTN - Vilas 1176 cam kết trước Ban Giám đốc Xí nghiệp tập thể đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa hệ thống quản lý, để các phép thử đảm bảo chất lượng góp phần nâng cao năng lực của PTN trong hoạt động thử nghiệm điện.

Đội Thí nghiệm – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang

Gọi điện thoại