Tin tức nội bộ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

19/04/2021 207 Lượt xem
Thực hiện văn bản số 655/NPSC-KT ngày 26/3/2021 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc đo quan trắc môi trường và xử lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 với triết lý “người lao động là tài sản quý giá…” Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường để thực hiện đo, quan trắc môi trường làm việc cho các xí nghiệp trực thuộc.

Công tác Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên, phòng Quan trắc môi trường thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường đã làm việc tại xí nghiệp. Đây được xem là công tác có vai trò rất quan trọng đảm bảo mức độ an toàn trong lao động sản xuất kinh doanh, là bảo vệ người lao động làm giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong môi trường điện của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đối với việc chăm lo sức khỏe người lao động. 
 
Quan trắc điện từ trường tần số công nghiệp
     
Đánh giá Ecgonomy vị trí lao động

Xí nghiệp Dịch vụ Điện Lực Điện Biên nói riêng Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nói chung coi vấn đề quan trắc môi trường định kỳ là vấn đề quan trọng và đưa ra các giải pháp cải tạo môi trường làm việc nhằm giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất mắc các bệnh nghề nghiệp do tác động của các yếu tố có hại cho người lao động.
                                                                             Phạm Văn Hưng – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên

Gọi điện thoại