Tin tức nội bộ

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, 5S, cải cách hành chính tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

15/06/2022 71 Lượt xem
Thực hiện Thông báo số 2685/TB-ENVNPC ngày 06/06/2022 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về Chương trình kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ, 5S, cải cách hành chính, ngày 14/06/2022, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã tiến hành kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ, 5S, cải cách hành chính (CCHC) tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Thành phần đoàn kiểm tra có Ông Phạm Gia Hùng - Phó Chánh Văn phòng EVNNPC - Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Ban Pháp chế - Phó đoàn cùng các chuyên viên chính và chuyên viên Văn phòng và Ban Pháp chế của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Về phía Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Ngọc Hưng - TP.Tổ chức hành chính Công ty cùng các chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ 5S, cải cách hành chính.
 
Ông Phạm Gia Hùng - Phó Chánh Văn phòng EVNNPC phát biểu tại buổi kiểm tra

 Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung trong phương hướng, nhiệm vụ của công tác Văn thư lưu trữ, 5S, CCHC năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và việc áp dụng, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty đồng thời hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC tại đơn vị.
 
Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Băc phát biểu

Sau khi nghe báo cáo thực hiện công tác văn thư lưu trữ, 5S, CCHC và những đề xuất kiến nghị của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại bộ phận văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC Công ty và một số phòng chức năng trực thuộc.

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC tại NPSC thực hiện tương đối tốt như: Chương trình văn phòng điện tử D-Office được ứng dụng tốt. Tại đơn vị đã phổ biến, quán triệt, chuẩn hóa, số hóa các văn bản, quy định  mới về công tác văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC tới toàn thể CBCNV kịp thời; Công tác bảo mật thông tin; việc ứng dụng phần mềm văn phòng số trong việc quản lý văn bản đi/đến và công tác quản lý và sử dụng con dấu; Công tác tổ chức bộ máy điều hành chương trình, chuẩn hóa hồ sơ 5S: cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ và công tác đánh giá nội bộ tại NPSC; Kết quả thực hiện các nội dung trong Đề án chuyển đổi số tại NPSC trong năm 2021; Các hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC và kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty về CCHC tại NPSC; Bố trí nhân viên chuyên trách văn thư, lưu trữ, 5S và cải cách hành chính thực hiện tốt công tác lập hồ sơ công việc điện tử; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.
 
Đoàn kiểm tra đánh giá công tác văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC tại các phòng ban

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ, 5S, CCHC tại NPSC vẫn còn những tồn tại như: Trong quá trình soạn thảo và ban hành văn bản của một số đơn vị vẫn còn sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; Một số hồ sơ, tài liệu chưa được tiến hành chỉnh lý khoa học.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã tiếp thu các ý kiến kết luận, các nhận xét đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồng thời sẽ tập trung tham mưu chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa công tác văn thư lưu trữ, 5S, cải cách hành chính của NPSC ngày càng phát triển và đi vào nề nếp hơn nữa.
  
Phòng TCHC và Phòng Kinh doanh - NPSC

Gọi điện thoại