Tin tức nội bộ

KIỂM TRA CÔNG TÁC KỸ THUẬT TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC SƠN LA

05/05/2021 222 Lượt xem
Ngày 22, 23 tháng 4 năm 2021, đoàn công tác của Công ty Dịch vụ điện lực Miền Bắc do ông Phạm Văn Tuyển và Bạch Văn Lâm: Chuyên viên phòng KHKT đã đến làm việc và kiểm tra công tác SCL, sửa chữa MBA, công tác môi trường tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La.

Năm 2021, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La được giao công tác SCL 10 hạng mục với tổng giá trị được duyệt là 8.056 triệu đồng. Xí nghiệp đã thực hiện hoàn thành kế hoạch Công ty giao quý I năm 2021 nghiệm thu quyết toán 04 hạng mục với giá trị xuất hóa đơn là 2.559 triệu đồng, trong tháng 4/2021 sẽ hoàn thành 02/06 hạng mục còn lại và phấn đấu hoàn thành kế hoạch SCL năm 2021 trong quý II năm 2021.
  
Đoàn công tác kiểm tra hiện trường công tác SCL

Đoàn công tác kiểm tra công tác sửa chữa MBA, công tác môi trường tại Xí nghiệp. Đến thời điểm này, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La đã tiếp nhận 17 MBA từ PC Hòa Bình (07 MBA), PC Nghệ An (10 MBA), Đã thi công xong và bàn giao 07 MBA cho PC Hòa Bình, đang hoàn thiện công tác nghiệm thu ký với PC Hòa Bình để xuất hóa đơn và nộp HSQT về Công ty. Đối với lô 10 MBA tiếp nhận từ PC Nghệ An, đã đánh giá hiện trạng và lập PAKT-DT chờ Công ty cấp vật tư dây, dầu MBA để tiến hành sửa chữa.
 

 

Các bước kiểm tra trong quá trình đánh giá theo quy định sửa chữa MBA của Công ty ban hành bao gồm phiếu kiểm tra bối dây, phiếu kiểm tra lắp ráp bước 1, bước 2; kiểm tra về hồ sơ chất lượng, năng lực sửa chữa MBA của XN. Về công tác môi trường, kiểm tra các thủ tục pháp lý về phương án phòng ngừa, hồ sơ pháp lý liên quan đến Luật, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn đã triển khai thực hiện; về công tác vận chuyển, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại, các yêu cầu cần thực hiện,… Đoàn cũng đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Xí nghiệp để báo cáo Ban Giám đốc Công ty.


 BÙI XUÂN PHÚC - XNDỊCH VỤ ĐIỆN LỰC SƠN LA

Gọi điện thoại