Tin tức nội bộ

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo trong Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang

21/06/2024 64 Lượt xem
Nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang thường xuyên quan tâm sát sao đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngày một tốt hơn.


 Đào tạo công tác thí nghiệm tại Xí nghiệp

Tại các buổi đào tạo CBCNV được nghe phổ biến, quán triệt và thực hiện đúng các quy định, quy trình của Công ty, của Ngành và các quy định có liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quá trình xử lý công việc.

Hàng tháng Xí nghiệp đều nghiêm túc đánh giá, phân loại năng lực của người lao động. Với phương châm: Đào tạo đúng người, đào tạo đúng nội dung. Tập trung đào tạo theo hướng kèm cặp, cầm tay chỉ việc tại nơi sản xuất để kỹ năng tay nghề ngày càng thuần thục hơn. Đồng thời, tăng cường tính tự giác học tập nâng cao trình độ của bản thân trong mỗi cán bộ - nhân viên – người lao động.

Đối với các buổi đào tạo thực hành: Mục tiêu chính là người lao động thuần thục các bước thực hành, tập trung vào phương pháp cầm tay chỉ việc. Người có trình độ, năng lực cao hơn sẽ hướng dẫn, kèm cặp người có trình độ, năng lực thấp hơn.


 Nhân viên thí nghiệm hướng dẫn thí nghiệm Reclose

Qua các buổi đào tạo cán bộ, nhân viên và người lao động cần tự giác, chủ động nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của đơn vị

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang

Gọi điện thoại