Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên triển khai đánh giá phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong công tác thí nghiệm

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền về việc xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Từ ngày 08 đến ngày 10/09/2021 tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên (XNDVĐL Hưng Yên) văn phòng đánh giá (BOA) triển khai đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
Gọi điện thoại