Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên thực hành chụp sóng thời gian đóng cắt bằng thiết bị hiện đại chuyên dùng CBA 1000 trên thiết bị mô phỏng máy cắt do XN nghiên cứu, chế tạo.

Thực hành chụp sóng thời gian đóng cắt bằng thiết bị hiện đại chuyên dùng CBA 1000, đây là một trong các hạng mục thử nghiệm quan trọng nhằm chuẩn đoán các hư hỏng & bất thường của máy cắt để có phương án xử lý kịp thời. Giúp lưới điện vận hành an toàn, tin cậy.

Gọi điện thoại