Tin tức nội bộ

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La với công tác tự đào tạo và nâng cao nhận thực chuyển đổi số

09/09/2021 862 Lượt xem
Nhiều đơn vị coi việc đào tạo là công việc của bộ phận nhân sự nên thường xuyên không chú ý kèm cặp, huấn luyện đội ngũ cán bộ công nhân viên mà chỉ giao việc và kiểm tra kết quả thực hiện. Nhiều lao động mới tiếp nhận, phân công công việc chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức để triển khai hiệu quả công việc, cũng có nhiều lao động có thâm niên công tác nhưng từ trước đến nay chỉ phân công đảm nhận một công việc nhất định, qua thời gian không được đào tạo, bồi huấn thường xuyên nên khi phân công công việc mới hoặc phân công kiêm nhiệm có thời hạn thường cảm thấy bối rối, không hoàn thành hoặc hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả không cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thì đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho mục tiêu này được đặt ra như một vấn đề cấp thiết. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để có thể thích ứng kịp thời với nhu cầu nhân lực mới. Nhằm mục đích đổi mới, nâng cao công tác đào tạo, tự đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cải tiến phương thức đào tạo và áp dụng CNTT, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD các loại hình dịch vụ. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La tổ chức triển khai công tác tự đào tạo trên tất cả các loại hình dịch vụ mà đơn vị hiện đang thực hiện, về công tác: TVTK, Xây lắp điện, Thí nghiệm, Sửa chữa thiết bị điện và coi đây là công việc thường xuyên, liên tục đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Xí nghiệp phân công cho những cán bộ dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn, dìu dắt sao cho mỗi cán bộ, công nhân viên làm công tác chuyên môn nghiệp vụ đều có thể làm một việc, biết nhiều việc, đảm nhận tốt được công việc của nhau, tiếp cận đa dạng nhiều khâu công việc khác nhau, luân chuyển vị trí công tác để chủ động nắm bắt, hiểu biết công việc khác, có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, công tác văn phòng, kỹ năng tổng hợp, xây dựng báo cáo, công tác vật tư, công nợ, lao động tiền lương…
 
Tự đào tạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ
 
Tự đào tạo về công tác Tư vấn thiết kế

Mục tiêu, kế hoạch đào tạo nhằm bồi dưỡng cập nhập kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các văn bản hướng dẫn, quy định mới về công tác nghiệp vụ, về các chuyên đề chuyên môn, kỹ thuật mà các phòng/ban Công ty tổ chức đào tạo, hướng dẫn được cập nhật thường xuyên và tổ chức triển khai hướng dẫn cho các cá nhân, tổ/đội có liên quan.

Nguyễn Hoài Thương - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La

Gọi điện thoại