Tin tức nội bộ

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÃ SỐ VILAS 1176 THEO CHUẦN MỰC ĐÁNH GIÁ ISO/IEC 17025:2017 LĨNH VỰC CÔNG NHẬN: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ, HÓA TẠI XNDVĐL HÀ GIANG

06/11/2020 179 Lượt xem
Phòng thử nghiệm được mang mã số VILAS 1176 của XNDVĐL Hà Giang được Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực Điện-Điện tử, Hóa theo Quyết định số 712.2018/QĐ-VPCNCL, ngày 24/12/2018. Đến ngày 18/5/2020 Phòng thí nghiệm-XNDVĐL Hà Giang đã được Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá chuyển đổi chuẩn mực công nhận phù hợp các yêu cầu phiên bản Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với 60 phép thử, trong đó có 58 phép thử trong lĩnh vực Điện - Điện tử và 02 phép thử trong lĩnh vực Hóa của 18 sản phẩm, vật liệu thử kèm theo Quyết định số 448.2020/QĐ-VPCNCL. Theo quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận, Phòng thí nghiệm sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Đúng theo kế hoạch đánh giá, ngày 04/11/2020 tại Phòng thí nghiệm (PTN)- XNDVĐL Hà Giang, thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Văn phòng Công nhận chất lượng đã cử đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng do ông Trần Bá Thiện làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm và các phép thử theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung lĩnh vực Hóa (ARL05) phiên bản 2020.

Để buổi đánh giá đạt hiệu quả cao, Ban Lãnh đạo Xí nghiệp quán triệt đội ngũ quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật và các thử nghiệm viên của đơn vị phải tuân thủ đầy đủ, thực hiện tốt các nội dung, chương trình đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá, đồng thời trên tinh thần cầu thị, tiếp thu học hỏi, xác định những nội dung chưa hoàn thiện cần đổi mới trong hoạt động kỹ thuật, hệ thống chất lượng để cải tiến nhằm không ngừng nâng cao năng lực thử nghiệm của PTN, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao.
 
Đồng chí Vũ Thị Thu Dung – Giám đốc XNDVĐL Hà Giang phát biểu tại buổi họp

Kết thúc buổi đánh giá, đồng chí trưởng đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng kết luận Phòng Thí nghiệm mã số VILAS 1176 đã duy trì và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về công nhận theo quy định hiện hành. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra các điểm chưa phù hợp được khuyến nghị để cải tiến hệ thống. Thông qua buổi đánh giá, các thành viên của Phòng thí nghiệm cũng trao đổi với đoàn kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng thí nghiệm.
 

Đồng chí Trần Bá Thiện – Trưởng đoàn đánh giá tổng kết kết quả đánh giá.

Đại diện cho XNDVĐL Hà Giang, đồng chí Vũ Thị Thu Dung - Giám đốc Xí nghiệp đã gửi lời cảm ơn các ý kiến góp ý quý báu của Đoàn chuyên gia đánh giá, đồng thời đồng chí chỉ đạo Phòng thí nghiệm triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo các khuyến nghị mà Đoàn đánh giá đã chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải tiến nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả quản lý của hệ thống; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật và các thử nghiệm viên trên cơ sở chú trọng tiếp cận các kỹ thuật mới. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các CBCNV của Xí nghiệp cần tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá tiếp thị nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, góp phần khẳng định thương hiệu Phòng thí nghiệm VILAS 1176 của Xí nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá giám sát:
XNDVĐL Hà Giang